એમએચ ફેક્ટરીઝ ટૂર

સીવણ થ્રેડો ફેક્ટરી

બોબબીન વાન્ડર

બોબબીન વાન્ડર

હાઇ સ્પીડ વાવાઝોડું મશીન

હાઇ સ્પીડ વાવાઝોડું મશીન

હાઇ તાપમાન અને હાઇ પ્રેશર ડાઈંગ મશીન

હાઇ તાપમાન અને હાઇ પ્રેશર ડાઈંગ મશીન

સામાન્ય પેગોડા લેન્ડિંગ મશીન

સામાન્ય પેગોડા લેન્ડિંગ મશીન

ભરતકામ થ્રેડો ફેક્ટરી

સ્લેક વૉલિંગ

સ્લેક વૉલિંગ

સામાન્ય વાયર લેવું મશીન

સામાન્ય વાયર લેવું મશીન

રિવાઇન્ડિંગ

રિવાઇન્ડિંગ

હન્ક

હન્ક

ડ્યુઅલ ટાઇપ ટ્વિસ્ટર

ડ્યુઅલ ટાઇપ ટ્વિસ્ટર

ઇન્વર્ટેડ યાર્ન

ઇન્વર્ટેડ યાર્ન

ડાઇંગ મશીનરી અને ઍપરેટસ

ડાઇંગ મશીનરી અને ઍપરેટસ